Voorwaarden behorende bij onderhoudsabonnementen
Artikel 1: Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en overeenkomsten betreffende het afsluiten van een onderhoudsabonnement.

Artikel 2: Begripsomschrijvingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Het bedrijf: G.P. Verwarming & Sanitair, gevestigd te Voorhout.
2. Klant: degene, die een abonnement met het bedrijf heeft afgesloten.
3. Installateur: landelijk erkend installatiebedrijf overeenkomstig de regeling voor de erkenning van: gastechnisch installateur (KVINL, SEI, InstalQ).
4. Abonnement: de overeenkomst tussen klant en het bedrijf die het bedrijf verplicht tot het verrichten van onderhoud en het oplossen van storingen volgens de bij het abonnement behorende productomschrijving.
5. Onderhoud: het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan een toestel en/of randapparatuur overeenkomstig de Onderhoudssystematiek van de fabrikant en volgens de bij het abonnement behorende productomschrijving.
6. Storing: een gebrek aan het toestel en/of randapparatuur, of een onderdeel daarvan, waardoor adequaat functioneren ervan niet meer mogelijk is.
7. Service: het geheel aan handelingen, behorende bij het uitvoeren van onderhoud en het verhelpen van storingen.
B. Materiaalkosten: kosten, die aan een klant in rekening worden gebracht voor materialen, die niet in het abonnement zijn inbegrepen.
9. Toestel:een apparaat ten behoeve van verwarming, warmwaterbereiding en/of mechanische afzuiging, etc.
10. Toestelonderdelen: alle onderdelen die zich binnen de mantel van de toestelbehuizing bevinden.
11. Randapparatuur: onder randapparatuur worden de volgende apparaten respectievelijk onderdelen, niet tot het toestel behorend, verstaan: het expansievat, het overstortventiel, de vulkraan, de inlaatcombinatie, de merkgebonden thermostaat (zelfde fabrikaat als Cv-toestel)

Artikel: 3: Voorwaarden voor het sluiten van een abonnement

1. Het toestel en/of de randapparatuur respectievelijk de aan het toestel verbonden apparatuur en installatie, inclusief radiatoren en leidingen, van de klant dienen ten tijde van het sluiten van het abonnement in een goede staat van onderhoud te verkeren en goed te functioneren, één en ander ter beoordeling van het bedrijf.
2. Het toestel en/of de randapparatuur dienen te voldoen aan de Gaskeurvoorschriften en de voorschriften van de fabrikant. Het toestel dient te zijn aangesloten overeenkomstig de voorwaarden Nen 1010 en Nen 1078.
3. Het toestel en/of de randapparatuur dient asbestvrij te zijn. Indien toch asbest wordt aangetroffen is het bedrijf niet verplicht tot het sluiten van een abonnement over te gaan.
4. Het bedrijf kan in overleg met de klant het toestel en/of de randapparatuur respectievelijk de aan het toestel verbonden apparatuur en installatie, inclusief radiatoren en leidingen, alvorens het abonnement ingaat, op kosten van de (toekomstige) klant eerst controleren en zo nodig saneren op kosten van de klant.

Artikel 4: Tarieven

1. Alle door het bedrijf genoemde tarieven zijn, tenzij anders schriftelijk vermeldt, per jaar inclusief BTW. De tarieven kunnen door het bedrijf worden gewijzigd.
2. Indien het bedrijf een tariefsverhoging vaststelt welke meer is dan de landelijke index in de branche, de indexering op basis van de Tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en Installatiebedrijven van het CBS, zal het bedrijf de verhoging tenminste 30 dagen voor de verhoging aankondigen.
3. Indien een klant een tariefsverhoging conform lid 2 van dit artikel niet accepteert, kan hij het abonnement opzeggen mits dit schriftelijk en voor de ingangsdatum van de tariefsverhoging geschiedt.

Artikel 5: Verplichtingen van het bedrijf

1. Het bedrijf zal de met de klant overeengekomen werkzaamheden als een goed vakman uitvoeren.
2. Het bedrijf zal in geval zich gebreken voordoen, deze zo spoedig mogelijk verhelpen. Indien er reparaties nodig zijn buiten de werkingssfeer van het abonnement, zal niet tot uitvoering worden overgegaan tenzij de klant uitdrukkelijk met het uitvoeren van de werkzaamheden heeft ingestemd.
3. Van de in het kader van het abonnement verrichte werkzaamheden, zal een werkstaat worden opgemaakt, die door de klant voor akkoord moet worden ondertekend.
4. Werkzaamheden buiten het kader van het abonnement zullen aan de klant in rekening worden gebracht. Ook deze werkzaamheden worden op de werkstaat, als bedoeld in het vorig lid, vermeld.

Artikel 6: Onderhoud

1. Het abonnement omvat, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dat onderhoud aan het toestel en/of randapparatuur volgens de onderhoudssystematiek van de fabrikant van het toestel dient te worden uitgevoerd. Van de onderhoudsfrequentie volgens de fabrikant kan door het bedrijf worden afgeweken.
2. Het onderhoud per toestel geschiedt periodiek op basis van het soort en type toestel, met in acht neming van algemeen in de branche geaccepteerde normen voor het veilig en doelmatig laten functioneren van het toestel.

Artikel 7: Storingen

1. Het bedrijf is in geval van storingen bereikbaar op telefoonnummer 0252 – 340 785.
2. In geval van storingen aan een toestel en/of randapparatuur zal het bedrijf binnen 48 uur na de melding van de storing trachten de storing te verhelpen, tenzij een spoedeisend karakter ontbreekt.
3. Bij storingen die onder de garantiebepalingen vallen van een installateur en/of fabrikant dient de klant het garantiebewijs te tonen aan de medewerker van het bedrijf. Indien de klant het garantiebewijs niet kan tonen, is de klant de kosten van het verhelpen van de storing aan het bedrijf verschuldigd.
4. Storingen ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadiging dan wel onoordeelkundige bediening of ten gevolge van werk dat is uitgevoerd door anderen dan het bedrijf vallen buiten het abonnement.
5. In geval van onterechte storingsmeldingen kan het bedrijf voorrijkosten in rekening brengen.

Artikel 8: Verplichtingen van de klant

1. De klant dient het bedrijf in de gelegenheid te stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten en dient, op verzoek, aansluitingsmogelijkheden voor de ten behoeve van de te verrichten werkzaamheden benodigde elektra, gas en water ter beschikking te stellen. De klant dient ervoor zorg te dragen dat het toestel en/of de randapparatuur, waaraan gewerkt moet worden, voor de medewerker van het bedrijf goed toegankelijk is.
2. De klant is verplicht om ervoor zorg te dragen dat het bedrijf, nadat een afspraak is gemaakt ter verhelping van een storing en/of het uitvoeren van onderhoud, ook daadwerkelijk toegang tot het pand waarin het toestel is geplaatst verkrijgt. Indien de klant hiermee in gebreke blijft, is het bedrijf gerechtigd het gebruikelijke voorrijdtarief in rekening te brengen. Vervolgens is het de verantwoordelijkheid van de klant de service alsnog te laten verrichten.
3. Indien de klant het toestel vervangt dient hij dit melden aan het bedrijf. Het lopende abonnement wordt voortgezet.

Artikel 9: betaling en kosten

1. De aan het Bedrijf op grond van de Overeenkomst toekomende bedragen dienen jaarlijks per bank te worden voldaan. De klant ontvangt jaarlijks een factuur, achteraf na het uitvoeren van onderhoud. Het Bedrijf is bevoegd de facturering uit te besteden aan een derde.
2. De vergoedingen voor werkzaamheden buiten het kader van het abonnement zullen apart in rekening worden gebracht door middel van een een aparte nota.
3. Een nota dient door de klant te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
4. Bij niet tijdige betaling van de vergoedingen of facturen wordt door het bedrijf een aanmaning verzonden verhoogd met administratiekosten.
5. Bij niet tijdige betaling van de vergoedingen of facturen acht het bedrijf zich van zijn verplichtingen, voortvloeiende uit het abonnement, ontheven, totdat alsnog wordt betaald.
6. Kosten welke door het bedrijf worden gemaakt om nog openstaande nota's te incasseren zijn te allen tijde voor rekening van de klant. Bij niet tijdige betaling worden openstaande nota's verhoogd met de wettelijke rente.
7. Het niet-gebruiken van het toestel, alsmede het niet goed functioneren van het toestel levert geen reden voor opheffing dan wel opschorting van de betalingsverplichting. Onder niet-gebruiken wordt mede verstaan het niet kunnen gebruiken van het toestel indien de elektriciteits-,water- en/of gaslevering, om wat voor reden dan ook, is onderbroken.

Artikel 10: Duur en einde van het abonnement

1. Een abonnement gaat in op het tijdstip dat door bedrijf en klant is overeengekomen en geldt voor een periode van een jaar. Het abonnement wordt vervolgens stilzwijgend voor onbepaalde tijd voortgezet, tenzij of totdat de klant het abonnement opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand.
2. Het abonnement kan door de klant slechts tegen het einde van een contractjaar worden opgezegd op voorwaarde dat zulks schriftelijk geschiedt en de klant een opzegtermijn van één maand in acht neemt. Indien aan een van deze voorwaarden niet wordt voldaan zal de opzegging niet geldig zijn.
3. In geval de klant verhuist vervalt het abonnement automatisch op de dag van verhuizing, mits de verhuizing tijdig en schriftelijk is gemeld aan het bedrijf.
4. Het bedrijf is ten alle tijde gerechtigd het abonnement tussentijds te beëindigen indien de klant toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen.
5. De klant is ten alle tijde gerechtigd het  abonnement tussentijds te beëindigen indien het bedrijf aantoonbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid/schade

1. Het bedrijf is aansprakelijk voor schade voor zover dele aan hem aantoonbaar kan worden toegerekend tot een maximumbedrag conform de dekking in de WA-polis van het bedrijf.
2. Het bedrijf is nimmer aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook. Evenmin is het bedrijf aansprakelijk voor schade als gevolg van bevriezing, vervuiling van binnenleidingen, of leiding lekkage, of storingen in het water-, gas- of elektriciteitsnet.
3. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade indien de klant het bedrijf niet in de gelegenheid heeft gesteld het reguliere onderhoud uit te voeren.
4. De klant vrijwaart het bedrijf voor claims van derden.

Artikel 12: Overmacht

Indien één van de partijen ten gevolge van overmacht, zoals bedoeld in het Nieuw Burgerlijk Wetboek, niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, neemt hij terstond contact op met de andere partij teneinde te bezien hoe tot een redelijke oplossing gekomen kan worden.

Artikel 13: Slotbepalingen

1. Op de overeenkomsten tussen het bedrijf en de klant is Nederlands recht van toepassing.
2. Deze voorwaarden treden in werking op 1 januari 2014. Met ingang van die datum vervallen de tot dan geldende voorwaarden.
3. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als "Algemene voorwaarden serviceabonnementen G.P. Verwarming & Sanitair".
4. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leiden en liggen bij het bedrijf ter inzage en zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.
5. Deze algemene voorwaarden zijn eigendom van G.P. Verwarming & Sanitair en mogen niet zonder haar toestemming worden gebruikt, gewijzigd en/of vermenigvuldigd.
6. Deze algemene voorwaarden kunnen door het bedrijf worden gewijzigd. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande abonnementen.
7. In geval van wijziging van deze algemene voorwaarden zal het bedrijf zorg dragen voor kennisgeving conform artikel 4 lid 3.
 

Productomschrijving Comfort Abonnementen                              

1. Definities

1. Onderhoud
Tot het onderhoud wordt tenminste gerekend: Het periodiek onderhoud aan, respectievelijk inspecteren van, het toestel conform de onderhoudssystematiek van de fabrikant.
Het onderhoud per toestel geschiedt (indien van toepassing) éénmaal per 12 maanden. Het inspecteren van het Cv-toestel en de rookgasafvoer/luchttoevoer.
De controle op de warmwaterhoeveelheid per minuut, voor zover van toepassing. Het melden aan de klant indien de opstellingsruimte niet voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.
Het zo nodig bijvullen van het toestel, voor zover van toepassing. Het opmaken van een inspectierapport ten behoeve van de klant.
Niet tot de onderhoudsbeurt en/of storingsbeurt behoren de navolgende werkzaamheden:
Het ontkalken van boilers c.q. warmtewisselaars en leidingen. Het vervangen van voorraadboilers c.q. zonnecollectoren (zonneboilersystemen). Het reinigen c.q. vegen van afzuigkanalen en/of -roosters. 

2. Onterechte storingsmeldingen.
Onder onterechte storingsmeldingen worden meldingen verstaan zoals ten aanzien van storingen die: samenhangen met het aansteken of bijvullen van het toestel, het gevolg zijn van het niet aanwezig zijn van spanning of niet geheel geopende gaskranen, het gevolg zijn van het niet op juiste waterdruk zijn van de installatie, het gevolg zijn van het niet aanwezig zijn van gas of gasvoordruk, het gevolg zijn van het onjuist instellen van thermostaten en tijdklokken, betrekking hebben op het verzetten van tijdklokken naar zomer- respectievelijk wintertijd, het gevolg zijn van verstopping, kalkafzetting of diffusie in de installatie, het gevolg zijn van capaciteitsproblemen aan de installatie, samenhangen met revisie van motoren (wikkelen/lagers), het gevolg zijn van blikseminslag, brand, bevriezing en of hemelwaterlekkage, samenhangen met het inregelen van roosters en/of kanaalsystemen, veroorzaakt zijn door (de)montagewerk, het gevolg zijn van het niet of niet voldoende zijn uitgevoerd van door het bedrijf geadviseerde reparaties en/of door het bedrijf geadviseerde vervanging van onderdelen, koudeklachten door lucht in Cv-installatie.

3. Toestelonderdelen
Onder toestelonderdelen worden verstaan die onderdelen, die zich binnen de mantel van de toestelbehuizing bevinden. Voor onderdelen die niet meer leverbaar zijn kan G.P. Verwarming & Sanitair niet aansprakelijk gesteld worden.

4. Randapparatuur
Onder randapparatuur wordt verstaan (zolang deze zich niet binnen de behuizing bevindt): expansievat, overstort, vulkraan, inlaatcombinatie, merkgebonden thermostaat (zelfde fabrikant als Cv-toestel).

5. Installatieonderdelen
Onder installatieonderdelen worden verstaan: radiatoren, de bij het geheel horende leidingsystemen (CV, gas, water, riolering), rookgasafvoer, niet merkgebonden thermostaat, thermostaatkabel, vloerverwarming inclusief regelingen.

6. Eerste inspectiebeurt
Alvorens een abonnement te kunnen aangaan dient, schriftelijk en naar waarheid, aan G.P. Verwarming & Sanitair onder meer het merk, het type en het bouwjaar van het toestel in kwestie te worden bekendgemaakt. Op grond van deze gegevens kan G.P. Verwarming & Sanitair besluiten een 1e inspectiebeurt te willen uitvoeren. Hij treedt daartoe in overleg met de klant (in spe). De beurt vindt plaats voordat het contract wordt aangegaan dan wel binnen 2 maanden na sluiting van het contract.

2. De abonnementen

De abonnementen gelden voor onderhoud en service aan toestellen en/of installaties voor huishoudelijk gebruik. G.P. Verwarming & Sanitair kent de onderstaande serviceabonnementen:
1. Comfort Basis
In het abonnement zijn inbegrepen: Periodiek onderhoud, Voorrijkosten, Uurloon voor onderhoud.
Niet in het abonnement zijn inbegrepen: Onderdelen van enige aard en uurloon voor storingen, voor zover deze niet gedekt worden door fabrieksgarantie van het toestel.
Om in te stappen in het Comfort Basis abonnement wordt geen maximum leeftijd van het toestel gehanteerd.

2. Comfort+
In het abonnement zijn inbegrepen: Periodiek onderhoud, Verhelpen van storingen, Voorrijkosten, Uurloon voor zowel onderhoud als reparatie.
Niet in het abonnement zijn inbegrepen: Onderdelen van enige aard.

Toestellen ouder dan 15 jaar zijn uitgesloten. Toestellen ouder dan 15 jaar worden automatisch omgezet naar een Comfort Basis abonnement.
 

3. Capaciteit

Abonnementen worden aangegaan voor zover deze toestellen kleiner zijn dan 45 kW, dan wel de mechanische afzuigunit een vermogen heeft tot 250 m3/uur.

4. Betaling en kosten

Indien na een melding door de abonnee geen storing blijkt te bestaan, of bij een gemaakte afspraak niemand aanwezig blijkt te zijn, is het bedrijf gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen.